Hlavní navigace

 초미세먼지예측WHO기준 두번째 1.0.71

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
[미세먼지 쉽게 이해하기]
- (EBS)
- http://www.ebs.co.kr/tv/show?prodId=352&lectId=10667291

-------------------------------
[WHO 미세먼지 권고기준](2005년)
- PM10 : 50미만
- PM2.5 : 25미만
(초과되는 수치는 미세먼지 "나쁨"에 해당되며 건강에 위해를 주는 수준입니다.)
-------------------------------
[미세먼지 휴교령 기준]
(2016.04.26. 현재)
프랑스 80 ㎍/㎥ (강제)
한국 250㎍/㎥ (권고)
-------------------------------
[한국 미세먼지 기준]
(PM2.5)/(PM10)
좋음 : 0~15 / 0~30
보통 : 15~50 / 31~80
나쁨 : 51~100 / 81~150
매우나쁨 : 100< / 150<
-------------------------------
[유럽 미세먼지 기준]
(PM2.5)/(PM10)
Very good : 0~10 / 0~20
Good : 11~20 / 21~35
Moderate : 21~35 / 36~50
Bad : 36~50 / 51~75
Very bad : 50< / 75<
-------------------------------
[WHO 미세먼지 기준]
(PM2.5)/(PM10)
Very good : 0~10 / 0~20
Good : 11~15 / 21~30
Moderate : 16~25 / 31~50
Bad : 26~35 / 51~70
Very bad : 35< / 70<
- 에어코리아 시도별 대기질, (서울)위젯
>> WHO기준으로 (색)표기
-------------------------------
[WHO Guidelines](2005년)
- PM2.5 : 10 ㎍/㎥ annual mean
25 ㎍/㎥ 24-hour mean
- PM10 : 20 ㎍/㎥ annual mean
50 ㎍/㎥ 24-hour mean
-------------------------------

[일본 NHK(SPRINTARS)] 와 [일본기상협회] 에서 제공하는 위성사진을 통해 PM 2.5 (초미세먼지)의 대략적인 흐름을 예측할 수 있습니다.
- NHK(SPRINTARS) : http://www3.nhk.or.jp/news/taiki/
- SPRINTARS forecast : http://sprintars.riam.kyushu-u.ac.jp/forecast.html
- 일본기상협회 : http://www.tenki.jp/lite/

[SPRINTARS]
- SPectral RadIatioN-Transport model for AeRosol Species (에어로졸 종에 대한 스펙트럼 방사선 전송 모델)
- 기후 시스템 및 글로벌 규모의 대기 에어로졸에 의한 대기 오염의 상태에 영향을 시뮬레이션하기 위해 개발 된 수치 모델입니다.
- SPRINTARS developer team: 토시히코 타케 무라 (응용 역학에 대한 연구소, 규슈 대학)
- http://sprintars.riam.kyushu-u.ac.jp/indexe.html

[서울특별시 대기환경정보(실시간 PM2.5) ]
- 서울시에서 1시간 간격으로 제공하는 실시간 PM2.5 수치 제공
- http://cleanair.seoul.go.kr/main.htm

[환경부 환경관리공단 Air korea(전국)]
- 1시간 간격으로 제공하는 실시간 PM2.5, PM10 수치 제공
- http://m.airkorea.or.kr/sub_new/sub21.jsp

[KAQFS(한국대기질예보시스템)]
- PM10, PM2.5 예측도 제공
- http://kaq.or.kr/
- 안양대학교 기후에너지환경융합연구소(약칭: 안양대학교 기후융합연구소, 소장: 환경에너지공학과 구윤서 교수)

[개발자 주]
개인적인 의견이지만 현재까지 알려진 모델 중 일본 규슈대학에서 만든 [SPRINTARS] 모델이 초미세먼지(PM2.5) 예측에 있어 가장 정확하다는 생각입니다. 그리고 이 앱은 기존의 미세먼지(PM10) 관련 앱들 만으로는 부족하다는 생각에 제가 직접 사용하고자 만든 간단한 앱입니다. [SPRINTARS] 모델을 주로 보시고, [일본기상협회] 모델도 참조하시면 된다는 판단입니다.
현재 우리나라의 예보는 초미세먼지(PM2.5)가 아닌 미세먼지(PM10)를 기준으로 합니다. PM10은 폐포에서 걸러지지만 PM2.5는 폐포를 통과하여 우리 몸의 혈관으로 흡수되어, 뇌혈관과 심혈관에 심각한 영향을 준다고 합니다. 노약자, 여성, 특히 영유아, 어린이들은 초미세먼지에 더욱 취약하다고 하니, 각별한 주의가 필요합니다.
초미세먼지가 황색, 주황색, 빨간색등으로 표시되는 경우는 가급적 외출을 자제하시고, 외부 공기가 실내로 유입되지 않도록 차단해 주시기 바랍니다. 특히, 어린아이가 있는 집은 바닥을 물걸레로 한번씩 닦아 주시는 것이 좋다고 합니다.
----
개발자 연락처 :
email : inwoomfs@gmail.com
 • Verze programu

  1.0.71

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  14. 5. 2019

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  6,6 MB

 • Potřeba instalace:

  Ne

 • Web autora

  Programming Ant

Zobrazit více
Download now
Zdarma

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.