Hlavní navigace

 덴탈 아이클리닉 라이트 1.42

3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×
- 유료 버젼 출시 기념 20% , 세일중 -


1. Dental iClinic 의 출시

의학전문 컨텐츠 제작업체인 (주)메디트 플러스에서 혁신적이고 실용적인 치과용 어플리케이션-Dental iClinic를 출시하였습니다. 아이패드에서 작동되는 이 어플리케이션을 통해 치료에 대한 환자의 높은 이해와 동의율을 얻을 수 있고, 환자 상담과 교육의 효율성을 높일 수 있으며, 혹시나 발생할지도 모를 환자와의 법적 분쟁에 효과적으로 대비할 수 있습니다. 또한, 기존의 상용 치과 어플리케이션과는 달리 간단한 이메일 주문을 통해 각 개별 치과의 특성을 반영한 맞춤 제작이 가능하여 차별화된 홍보와 서비스를 제공할 수 있습니다.


2.Dental iClinic의 장점


1. 환자의 이해도 향상

- 각종 치과질환과 시술에 대한 깔끔하고 정리된 정보를 제공함으로서 환자의 이해를 높이고 치료에 대한 동의를 쉽게 얻어낼 수 있습니다.


2. 환자와의 신뢰형성에 도움

- 환자 교육 자료로 활용이 가능하고, 표준화된 치료계획과 공인된 시술임을 확인할 수 있어 환자와의 신뢰형성에 도움을 줄 수 있습니다.


3. 쓰고 & 그리기

- 불필요한 자료와 기능을 없애는 대신, 재생 중인 동영상, 사진 화면 위에 직접 필기가 가능하여 이를 통해 부가적인 설명을 덧붙일 수 있습니다.


4. 직관적이고 편리한 인터페이스

- 사용자 중심의 직관적이고도 편리한 인터페이스로 누구나 쉽게 배우고 사용할 수 있습니다.
- 사용자가 가지고 있는 상담사진 자료를 프로그램내 각 폴더별로 더 추가하여 사용이 가능합니다.


5. 사진의 추가, 삭제

- 기존에 추가되어있는 사진 이외에도, 사용자가 가지고 있는 다양한 임상 사진들을 추가하고, 삭제할수 있으며, 축소, 확대, 그리기 기능을 사용할 수 있습니다.


6. 저렴한 비용 - 499$


기존 치과용 어플리케이션을 능가하는 실용성과 차별성을 갖추고도 비용은 매우 합리적인 499$에 불과합니다. 조그만 투자로 당신의 치과 임상과 병원경영에 큰 도움이 될 수 있음을 확신합니다.7. 지속적인 업데이트


- 현재 꾸준히 새로운 컨텐츠과 기능을 제작 중이고 주기적인 업데이트를 기획하고 있습니다. 기존의 사용자가 만족할 수 있는 지속적인 업데이트와 비용 체계를 보장합니다.


8. 수많은 치과의사의 감수

- 현직 치과의사 100여명의 감수를 바탕으로 실제 임상에서 활용도가 높은 자료와 기능만을 선택하여 수록하였습니다.


9. 많은 애니메이션 & 임상 사진 자료들

- 200편이 넘는 동영상과 300장 이상의 임상사진을 수록하고 있어 어떠한 상담 케이스에서도 활용이 가능합니다.
 • Verze programu

  1.42

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  12. 5. 2020

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  1,12 GB

 • Potřeba instalace:

  Ne

 • Web autora

  MeditPlus

 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
Zobrazit více
Download now
Zdarma
Aplikace pro: iPad

Sdílet

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.