Cleane Red Free - Slunečnice.cz

 Cleane Red Free 1.2

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma
Aplikace pro: iPhone, iPad

Sdílet

1.어플소개
클리네 레드-피부 주름/표피면 분석 어플리케이션은 스마트 폰 카메라로 촬영된 이미지를
피부의 주름 및 표피면을 분석.진단하며, 전후를 비교 분석할 수 있는 편리한 어플리케이션입니다.
본 앱을 활용하면 피부 표피 굴곡면의 주름 및 방향을 정확히 알 수 있습니다.
※피부표피면 및 주름 분석
피부표피면의 들어간 부분 및 나온 부분의 보여주며, 들어간 부위의 퍼센트를 나타냅니다.
2.무료/유료버전 구성
1)무료버전 : 사진 촬영한 이미지를 분석 창을 활용 현재의 피부표피면/주름을 분석만 합니다.
(사진촬영 및 이미지 분석창)-작성 내용에서는 제외
2)유료버전 : 사진 촬영한 이미지를 분석창을 활용 현재의 피부표피면/주름을 분석하고,
분석된 이미지를 저장 및 찾기 기능을 활용하여 편리하게 전후 이미지를 비교.분석
할 수 있다.
※무료버전 : 촬영 기능/분석기능
※유료버전 : 촬영기능/분석기능/저장기능/스크린저장기능/저장이미지 불러오기/전후분석기능
3.어플구성
1)사진촬영:진단이 필요한 부위인 얼굴의 우측,정면,좌측을 촬영한다.
2)영역지장:진단이 필요한 부위의 영역을 설정한다.
3)분석하기:설정된 영역의 얼굴 부위를 진단한다.
4)전후사진찾기:저장된 사진을 불러온다.
5)전후비교분석하기:저장된 전후사진을 불러와서 비교.진단한다.
4.사용시주의사항
1) 1. 얼굴 촬영시 우측,정면,좌측의 정확한 얼굴 위치에 주의하여 촬영하세요.
(진단이 필요한 얼굴 부위를 선택하여 촬영하세요.-얼굴 정면/좌/우측면 촬영시 45도로 촬영하세요. )
2) 상대편을 촬영하면 더욱 정확한 진단이 가능합니다.
3)얼굴 촬영시 촬영 범위를 벗어나지 않게 주의해서 사진촬영을 해 주세요.
4)저장이 필요한 영상은 반드시 저장을 하신 후 분석하기를 선택하세요- 전후 비교분석시 필요
5)정확한 피부 진단 및 분석을 위해서는 Makeup 지운 상태에서 촬영해 주세요.
6) “클리네 레드”와 관련된 제품 문의 및 상담 :
C/S 팀 : 02-3675-1291 / medicon@medicon.co.kr
7)어플 사용시 문제점이나 문의사항이 있으면 이 메일로 연락하여 주시기 바랍니다.

* 무료버전에서는 사진촬영과 분석하기 기능만 사용가능합니다.

opto@optobiomed.co.kr
 • Verze programu

  1.2

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  27. 2. 2017 2017-02-27

 • Počet stažení

  0 ×

 • Velikost

  5,18 MB 5.18 MB

 • Web autora

 • Zdravotnictví
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
Zobrazit více

zdarma Změřit rychlost stahování

Změřte si jakou rychlostí můžete stahovat soubory do svého počítače nebo nahrávat soubory na internet

Změřit rychlost

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×