KB마이머니 - 자산통합/가계부/목표관리 - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 KB마이머니 - 자산통합/가계부/목표관리 C1.0.6

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma

Sdílet

1. 통합자산조회
예금, 보험, 주식… 내 흩어진 자산을 한곳에
매월 빠져나가는 연금, 적금, 펀드... 나의 자산들이 숨어버리는 느낌이 든다면 KB 마이머니로 자산을 관리해보세요.
금융자산은 물론 시세를 반영한 부동산, 현물까지 모든 자산이 변화하는 모습을 한눈에 확인할 수 있습니다.

2. 지출관리
자동완성은 기본! 미래 지출까지 대비
일일이 작성하지 않아도 주로 사용하는 계좌나 카드만 등록하면 나만의 가계부가 자동으로 완성됩니다.
KB마이머니에서 알려드리는 예상지출에 따라 한 달 지출을 짜임새 있게 꾸려보세요.

3. 목표관리
계획부터 달성까지 포기없는 목표관리
과정을 살피지 않은 목표는 실패하기 마련입니다.
목표와 금액을 입력하고 계좌를 연결하면 꾸준히 목표를 달성해 나갈 수 있습니다.


※ 앱 접근권한에 대한 고지
- 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제22조의2 신설 및 동 시행령 개정에 따라 KB마이머니 서비스 제공을 위하여 고객님께 아래의 권한을 요청드립니다.

[선택적접근권한]
- 주소록 : 목표 공유하기 기능
- 카메라 : 지출내역 사진 등록 기능
- 캘린더 : 금융캘린더 연동 기능

※ 선택적 접근권한의 허용에 동의하지 않아도 서비스의 이용이 가능하나, 필요한 기능 사용에 제한이 있을 수 있으며, [스마트폰 설정 - 애플리케이션 - KB 마이머니 - 권한] 메뉴에서 변경이 가능합니다.
※ 안드로이드 OS 6.0 미만 버전 스마트폰을 사용하시는 경우 선택적 접근권한 없이 모두 필수적 접근권한으로 적용될 수 있습니다. 이 경우 스마트폰의 운영체제를 안드로이드 6.0 이상으로 업그레이드할 수 있는지 확인하여 업그레이드 하신 후, 이미 설치한 앱을 삭제, 재설치 하셔야 접근권한 설정이 정상적으로 가능하십니다.
Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.