naeilBookHD - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 naeilBookHD 3.1.10

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma
Aplikace pro: iPad

Sdílet

종이책의 편안함을 그대로 naeilBook(TM)...


1. naeilBook(TM)은 기존의 전자책과 '전자책 도서관'이 가진 모든 기능과 서비스들을 빠짐없이 지원합니다.

2. naeilBook(TM)만 기존 전자책(특히 ePub계열)이 지원하지 못하는 아름다운 레이아웃과 정확한 페이지 번호를 지원합니다.

3. naeilBook(TM)만 종이책과 똑같은 3D 입체입니다.
기존의 전자책은 내용이 많든 적든 아무 상관없이 단지 종이 한 장의 서류 처럼 화면에 보여집니다.
그래서 기존의 전자책을 읽는 독자들은 마치 길을 잃은 듯한 불편함을 느끼게 되고 집중력 저하를 경험하게 되는 것입니다.
기존의 전자책들과는 달리 naeilBook(TM)은 종이책과 똑같은 가로, 세로, 두께를 가진 전자책으로 보여지기 때문에 사용자들은 마치 종이책을 읽을 때 처럼 책의 내용을 한 눈에 파악할 수 있고 편안함을 느끼게 되는 것입니다.
기존의 전자책들이 나무만 보여준다면, naeilBook(TM)은 나무는 물론 숲을 보여주는 전자책이라고 할 수 있습니다.
naeilBook(TM)은 종이책과 마찬가지로 사용자가 원하는 페이지로 한 번에 이동할 수 있습니다.

4. naeilBook(TM)만 사용자 개개인의 시력에 따라서 자동으로 확대/축소/화면이동을 지원합니다.
사용자들은 마치 종이책을 읽듯이 단지 손가락으로 페이지를 넘겨주기만 하면 naeilBook(TM)이 알아서 해당 사용자에게 적합한 확대/축소/화면이동을 수행합니다.

5. naeilBook(TM)만 음악, 음성, 영화, 애니메이션 등의 멀티미디어 서비스를 3가지 방식(파일내장, URL Streaming, URN Streaming)으로 완벽하게 지원합니다.

6. naeilBook(TM)만 다양한 언어와 음성으로 읽어주기 기능을 지원합니다.
naeilBook(TM)은 본문에 한국어, 영어, 중국어 등 여러 나라 언어가 섞여서 나오더라도 이들 언어들을 모두 구분하여 자동으로 해당 언어로 읽어 줍니다.
naeilBook(TM)에서만 현재 읽어주는 위치를 사용자가 원하는 대로 문장 단위로 이동할 수 있고, 이어폰 리모컨으로도 제어가 가능합니다.

7. naeilBook(TM)만 종이책과 똑같이 5가지 주석(자유낙서, 형광펜, 밑줄, 메모, 책갈피)이 지원되고, 해당 사용자가 소유한 모든 전자책 기기들(현존하는 다양한 거의 대부분의 OS를 지원)에서 주석이 자동으로 공유되며, 책을 열지 않은 상태에서도 여러 책들에 대해서 한꺼번에 주석 내용이 검색됩니다.

8. naeilBook(TM)만 갖가지 상황에서의 완벽한 본문 검색을 지원합니다.
'naeilBook Store'의 모든 책들에 대해서 본문 검색이 지원될 뿐만 아니라, 각 도서관 별로 해당 도서관이 보유한 책들만을 대상으로도 본문 검색이 지원됩니다.
뿐만 아니라 각 사용자들이 구매하여 소유하고 있는 책들을 포함하여 여러 도서관에서 대출받은 도서들까지 해당 사용자가 현 시점에서 보유하고 있는 모든 도서들만을 대상으로도 본문 검색이 지원됩니다.

9. 일간지, 주간지, 월간지, 계간지 같은 정기간행물도 naeilBook(TM)에서만 구독하고, 각 도서관에서 이들을 대출 받을 수도 있습니다.


naeilBook(TM)은 "종이책의 편안함을 그대로" 가져와서, 기존 전자책들의 최대 약점인 독서의 불편함을 극복했습니다.
naeilBook(TM)은 "사용자 시력에 따른 화면 자동 확대/축소/이동", "각종 멀티미디어", "여러 나라 언어로 책 읽어주기" 등 종이책에서는 불가능했던 꿈을 현실로 가져왔습니다.
 • Verze programu

  3.1.10

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  26. 2. 2017 2017-02-26

 • Počet stažení

  0 ×

 • Velikost

  285,7 MB 285.7 MB

 • Web autora

 • Knihy
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPad

 • Podporované jazyky

  • Angličtina
  • ,
  • Korejština
Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.