Saýlanan eserler - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 Saýlanan eserler 1.0

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma

Sdílet

Üns beriň!

Bu kitapdaky maglumat "bolşy ýaly" esaslarda, kepilliksiz getirilýär. Bu iş taýýarlananda ähli seresaplyk çäreleri görlen hem bolsa, ne awtor(lar), ne elektron görnüşe geçiren ýa-da APK görnüşinde taýýarlan şahslar bu işdäki maglumat sebäpli çekilen göni ýa gytaklaýyn ýitgi ýa zelel üçin hiç bir adamyň ýa guramanyň öňünde jogapkärçilik çekmeýär.

Bu kitap hiç-hili görnüşde satuwa degişli däl. Bu kitaby islendik görnüşinde köpçülikde paýlaşylanda, islendik pul birligi ýa-da internet ulgamynda bal ýa-da ş.m. görnüşinde garşylygyny talap etmek gadagan. Kitaby mugt görnüşinde, hiç ýeri üýtgedilmedik ýagdaýynda paýlaşyp bilersiňiz.

Bu elektron kitabymyzda Ogulsenem Taňňyýewanyň dürli ýyllarda çap edilen powestleridir hekaýalaryny jemläp size ýetirdik.

Kitabyň size ýetmegi üçin çekilýän zähmediň esasy bölegi bolan elektron görnüşine geçirmek işini Ýusup Berdiýew (sawyer) - (sawyer.lost.thomas@gmail.com) ýerine ýetirdi.

Kitaplary elektron görnüşine geçirmegiň nähili irginsiz zähmedi talap edýändigini özüň başyna barmasaň bilip bolanok. Eliňizdäki bu kitap bolsa Microsoft Word dokumenti görnüşinde, 14-lik Times New Roman şriftinde 1625 sahypa (434 müňden gowrak söz ýa-da 2 milion 700 müňden gowrak harp) möçberinde bolmagy göz öňüne tutsak (Baty han kitaby 360 sahypadan gowrak boldy) bu örän uly iş.

Şonuň üçin gadyrdan okyjylar şeýle işleri ýerine ýetirýän adamlara "sag bolsunyny" aýdyp, "berekellasyny" ýetirmek üçin iki setir hat ýazmagy zähmet görmäliň. Guýa daş ataňda ol boş hem bolsa düňküldäp ses edýär - geliň azajyk tapawutlanalyň diýesim geýlär.

Bu kitaby elektron görnüşe geçiren Ýusup Berdiýew (sawyer) - (sawyer.lost.thomas@gmail.com), APK görnüşinde taýýarlan Rahmanow Döwlet Akmuhammedowiç (StateTM, DowletR) we olar bu kitap sebäpli ýüze çykyp biljek islendik meselede jogapkärçiligi öz üstlerine almaýarlar.

Bu kitap barada ýüze çykan soraglar, teklipler we şeýle kitaplaryň köpelmegine maddy hem başga görnüşde ýardam bermek üçin şu salgylar bilen habarlaşyp bilersiňiz:

-=[ Ýusup Berdiýew ]=-

sawyer.lost.thomas@gmail.com


-=[ Rahmanow Döwlet Akmuhammedowiç ]=-

E-poçta: statetm@gmail.com

Line ID: statetm

Mobil telefonlar:

+993 65 482698

+993 62 800466

+993 69 539804


Şeýle hem bu kitaby Google Play Store (Google Play Маркет)-den özüňize indirip alanyňyzda kitaby bahalandyryp, kiçiräk teswir galdyrmagy unutmaň.

Kitap okaýan wagtyňyz gabat gelen harp ýalňyşlyklaryny ýokardaky salgylaryň biriniň üsti bilen bize ýetirseňiz minnetdar bolardyk. Biz ýalňyşlyklary düzedip, kitabyň täze görnüşini size ýetirip durarys.

Ýene-de bir zat: kitabyň şriftiniň (harplarynyň) ululygyny APK-nyň "Sazlamalar" bölüminden üýtgedip bilersiňiz.
Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.