Sgnl - Slunečnice.cz Hlavní navigace

 Sgnl 1.0.3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo 0 ×
Zdarma

Sdílet

시그널(Sgnl) 스트랩을 구매한 후, 시그널(Sgnl) 어플리케이션을
설치하여 연결해 보세요.

시그널(Sgnl)은 스트랩이기 때문에 아날로그 시계,
스마트 워치에도 착용이 가능하며, 기본 제공되는 체결부를 사용하여
밴드로도 사용 가능합니다.
(※ 애플워치는 전용 젠더가 필요하며, 일부 아날로그 시계는 사용 할 수 없습니다.)

스마트 워치를 사용하여 스피커폰으로 통화 시 당신의
통화 내용을 타인이들을 수 있습니다. 시그널(Sgnl)은
인체를 통해 소리를 전달하기 때문에 타인은 듣지 못하고
당신만 통화 소리를 들을 수 있게 도와줍니다.

시그널(Sgnl)의 운동량 분석을 통해 일일/주간/월간 별
운동량을 요약하여 볼 수 있으며, 전세계 시그널(Sgnl)
사용자들과의 운동량 랭킹을 통해 당신의
운동 상태를 비교해 볼 수 있습니다.

시그널(Sgnl)은 다섯명의 즐겨찾기 사용자를 등록 할 수 있습니다.
즐겨찾기 사용자에게 바로 통화를 할 수 있으며, 통화 목표(횟수/시간)을
설정하여 주변 사람들과 친밀한 관계를 유지할 수 있도록 도와줍니다.

시그널(Sgnl)의 앱 알림 기능을 통해 중요한 알림을 절대 놓치지 마세요.
즐겨찾기 친구에게 전화가 왔을 시 특별한 LED 패턴으로
상대방을 인지할 수 있으며, 간단한 동작을 통해 즐겨찾기 친구에게
전화를 걸 수도 있습니다.

주요기능
1. 운동량 분석
- 시간별 걸음/달리기 정보 확인하기
- 일일/주간/월간 단위 요약 정보 확인하기
- 주간 운동량 세계 랭킹 정보 확인하기
- 일일 운동 목표량 설정 가능

2. 통화 로그 정보 관리
- 즐겨찾기 친구 등록 (최대 5명 등록 가능)
- 통화(발신/수신) 로그 정보 확인하기
- 친구 통화 목표(횟수/시간) 설정 가능
(※ 즐겨찾기 통화 로그는 주 단위로 업데이트 됩니다.)

3. 앱 알림 정보 관리
- 앱 알림 설정
- 움직이기 알림
(※ 1시간 이상 움직임이 없을 시 알려 줍니다.)
- 방해금지 모드 설정
- 걸음 수. 활동 시간 목표 알림 설정

[접근 권한 안내]
- 전화 : 시그널(Sgnl)이 전화 수신/발신 상태를 감지하기 위해 사용
- 저장공간 : 기기에 사긴, 파일을
전송하거나 저장하기 위해 사용
- 주소록 : 기기의 주소록에 접근하여 즐겨찾기 친구를
추가하기 위해 사용
- 블루투스 권한 : 검색 및 연결하기 위해 사용
- 위치 권한 : 정밀한 위치 파악을 위해 필요.
Zobrazit více

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
0 ×

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.