Hlavní navigace

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky od 21. 11. 2017

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu http://www.slunecnice.cz/

1. Všeobecná ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu http://www.slunecnice.cz/ dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.slunecnice.cz/, který provozuje společnost Internet Info, s. r. o.
1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“).

Údaje prodávajícího jsou následující:
Internet Info, s. r. o.
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6
Tel.: 277 004 600
IČ: 25648071
DIČ: CZ25648071
Společnost Internet Info, s. r. o. je zapsaná v OŘ vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 57899

Kontakt:

Na tuto adresu prosím zasílejte veškerou korespondenci -objednávky, faktury, reklamace apod. 

SW.CZ Moskevská 638/8
Liberec 460 01
Tel.: 481 001 000
Fax.: 483 515 291
Email: info@sw.cz
URL: https://www.sw.cz

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
1.4 Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí)
1.5 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Budou v textové formě zaslány na e-mail zákazníka uvedený v objednávce.

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy
2.1 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů (distributorů, případně přímo jednotlivých autorů nabízených programů) dodává kupujícímu licenční údaje k zakoupeným programům.
2.2 Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v odstavci 2.3 těchto obchodních podmínek.
2.3 Kupující – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
2.4 Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není instalace programu. Informace o zboží dostupné na http://obchod.slunecnice.cz/ jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.
2.5 Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH).
2.6 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu obchod@slunecnice.cz; takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.
2.7 Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
2.8 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

3. Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví
3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží.
3.2 Prodávající dodá zboží specifikované v elektronické objednávce kupujícího (objednávce doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednání zboží, která je potvrzena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.
3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na e-mailovou adresu udanou kupujícím. 
3.4 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a v obchodních podmínkách.
3.5 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.
3.6 V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující – spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží (jedná se pouze o krabicové licence dodané na instalačních CD, pokud není porušen jejich původní obal)
Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě spotřebitel ponese náklady spojené s navrácením zboží. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, bude zákazníkovi vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.
3.7 V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup: kupující – spotřebitel kontaktuje prodávajícího prostřednictví e-mailu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího http://obchod.slunecnice.cz/ nebo na adrese sídla prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím). Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu přijetí odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá kupující- spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Peníze (tj. kupní cena) budou vráceny na uvedené číslo účtu kupujícího-spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
3.8 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
3.9 Software distribuovaný elektronicky nelze vrátit.
3.10 Software registrovaný nebo upravený pro konkrétního koncového zákazníka nebo objednaný na základě dodaných registračních údajů (upgrade nebo update produktu) nelze vrátit.
3.11 Z důvodu velké rozmanitosti operačních systémů a hardware počítačů není možno zaručit plnou provozuschopnost programů na všech PC. Proto si před zakoupením programu stáhněte zkušební verzi a vyzkoušejte jí! Pokud vám bude zkušební verze bez problémů fungovat, bude vám fungovat také plná verze. Na pozdější reklamace nebudeme brát zřetel. Pokud si nejste jisti, jaký operační systém program podporuje a zda-li bude program fungovat na vašem konkrétním hardware, kontaktujte nás na e-mailu: obchod@slunecnice.cz, kde vám dotaz rádi zodpovíme.
3.12 Pokud není uvedeno jinak, lze 1 licenci nainstalovat (použít) pouze pro 1 PC.
3.13 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného zboží nemožná (např. autor přestal program dodávat, změnil svou licenční politiku nebo se výrazně navýšila cena programu) V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti. Kupující nese odpovědnost za neuvedení přesných a pravdivých osobních údajů. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout realizaci objednávky a zrušit takovou objednávku, pokud kupující uvedl nepravdivé údaje, nebo v případě, že tyto údaje vyvolávají oprávněná podezření, že nejsou přesné či pravdivé. Kupující bude následně informován telefonicky nebo na emailovou adresu o důvodech zrušení objednávky. V případě již uhrazené objednávky, bude platba v plné výši vrácena zpět kupujícímu.
3.14 Internetový obchod http://obchod.slunecnice.cz/ dodává programy pouze jako elektronické licence. Krabicové verze nejsou v našem e-shopu nabízeny. Z tohoto důvodu nelze odstoupit od kupní smlouvy viz. bod 3.8 těchto obchodních podmínek.

4. Platební podmínky
4.1 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny (pokud není předem dohodnut jiný způsob)
4.2 Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků
4.3 Programy jsou dodávány elektronicky (na e-mail uvedený v objednávce), jsou ukládány na uživatelském účtu zákazníka. Místem dodání zboží je doručovací e-mailová adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
4.4 K cenám elektronických licencí není připočítáváno poštovné ani balné
4.5 Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde:
Platba bankovním převodem
Platební kartou VISA, MasterCard, Visa Electron nebo Maestro
PayPal účtem
Platba předem bankovním převodem (ze Slovenska v EUR na účet vedený na Slovensku) č. účtu 2200036664/8330. Platba se zadává jako tuzemský platební styk.
Poštovní poukázka (složenka)
4.6 Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
4.7 Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu elektronicky ihned po zaslání licenčních údajů, nejpozději do deseti dnů od převzetí (elektronicky zaslaná licence na e-mail spotřebitele)
4.8 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

4.9 Pro objednavky produktu ESET Mobile Security pro Android platí cena uvedená v objednávce pouze při platbě online. (úhrada musí být provedena v den objednání).

5. Termín dodání a doprava
5.1. Není-li sjednáno jinak a umožňuje-li to povaha registrace, dodáváme registrační kódy – klíče či registrované programy elektronickou poštou. V ideálním případě (je-li to technicky možné a odpovídá tomu dohodnutý způsob úhrady), platíme registrační poplatky tak, aby registrační údaje obdržel přímo koncový uživatel. Výhodou tohoto postupu je minimalizace problémů s chybně vystavenými registracemi v případě, že je e-mailová adresa součástí registračního kódu-klíče, zároveň je tím zajištěno, že bude do autorovy databáze registrovaných uživatelů zapsán kontakt přímo na koncového uživatele, což je výhodné při nárokování upgradů nebo technické podpory. Není-li možné nechat uhrazenou registraci poslat přímo koncovému uživateli, přeposíláme registrační e-mail doručený na naši elektronickou adresu, nebo (v řídkých případech, kdy autor registraci e-mailem vůbec nezasílá) do PDF souboru vytištěné registrační údaje. Dodávku zasíláme ihned po jejím vyřízení dodavatelem.
5.2. Dodání programu může ve výjimečných případech trvat až 2 týdny od zaplacení, i když většinou netrvá déle než 2 dny.

6. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád
6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady
6.2 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nového zboží
6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
6.4 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží, instalací prováděnými kupujícím.
6.5 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.
6.6 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující- jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí.
6.7 Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:
výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,
při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
6.8 V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.).
6.9 Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou (viz níže).
6.10 Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. program), ale nekorektní instalace software (operační systém, antivirový program), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (např. hry, viry) nedodané prodávajícím, nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta.
6.11 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.
6.12 Doba k uplatnění práv z vadného plnění je 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí doba k uplatnění práv z vadného plnění, zaniknou, nebyla-li uplatněna v době k uplatnění práv z vadného plnění.

7. Závěrečná ustanovení
7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.
7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího http://obchod.slunecnice.cz/ . Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).
7.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.
7.4 Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

8. Ochrana osobních údajů
8.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“). Prodávající je registrován na Úřadu pro ochranu osobníchúdajů pod registračním číslem 00032849.
8.2 Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:
a. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.
b. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.
c. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.
d. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám
e. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.
f. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.
8.3 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.
8.4 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.
8.5 Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

9. Řešení sporů
9.1 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.
9.2 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
9.3 Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
9.4 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
9.5 Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.
9.6 Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
9.7 Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web:www.coi.cz

Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.