Hlavní navigace

EMcalc EXE 3.7.271

Vědecká kalkulačka s množstvím funkcí, komplexní čísla, ALL-IN-ONE.
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Staženo
22 193 ×

Obdoba moderních dvouřádkových kalkulátorů. Umožňuje provádět celou řadu výpočtů jednoduché ale i náročnější matematiky. Základem je lexikální analyzátor výrazů, který vyhodnocuje matematický výraz zapsaný jako řádek textu. Kalkulačka umožňuje výpočty nejrůznějších matematických funkcí a to plně v reálném i komplexním oboru čísel, použití inženýrské postfixové notace, počítání v hexadecimální, binární a oktalové soustavě, obsahuje databanku výrazů (vzorců), kde lze psát dokonce své vlastní programy v jazyce BASIC, umožňuje přidávat vlastní vzorce a složité algoritmy, snadno je organizovat a prohledávat.

EMcalc umožňuje generovat datové řady, provádět základní statistiku, regresní analýzu, vykreslovat grafy datových řad a statistických dat, obsahuje rozsáhlý konvertor fyzikálních jednotek a vestavěné matematické a fyzikální konstanty s možností definice vlastních konstant. Nově je možné řešit rozsáhlé soustavy lineárních rovnic s neuvěřitelnou rychlostí. Možnost importu a exportu dat, ukládání rozpracovaných úloh, vytváření vlastních výrazů a přidávání výrazů do databanky a další užitečné funkce. Široká podpora metody drag & drop zpříjemňuje práci s daty a výsledky, rozsáhlé možnosti formátování zjednodušují čitelnost a použitelnost výsledků. Možnost přenosu výsledků do jiných aplikací.

Jednoduché prostředí se snadno ovládá, chyby se lehce opravují, lze se jednoduše vracet ke starším výpočtům. Kompletní archivace pracovního prostředí včetně všech výpočtů a výsledků umožňuje stálou evidenci práce a jednoduchou manipulaci. Pamatování si vzorců je již minulostí, vše lze uložit do databanky EMcalcu a kdykoliv znova a snadno použít.

Poslední novinky:

 • Nová funkce randg(;) distribuční funkce s normálním (Gaussovým) rozložením
 • Zavedeny postfixy kB (=1024), MB (=1048576), GB (=1073741824), TB (=1099511627776)
 • vyšší transcendentní funkce v komplexním oboru
 • funkce alpha, beta, gamma, gammaln a dalších celkem 18 speciálních matematických funkcí
 • funkce odd() vrací 1, je-li argument liché číslo, jinak vrací 0
 • funkce even() vrací 1, je-li argument sudé číslo, jinak vrací 0
 • funkce divisible(n,d) vrací 1, je-li číslo n dělitelné číslem d, jinak vrací 0
 • funkce fibon() vrací Fibonacciho číslo, argumentem je přirozené číslo 1..9670
 • funkce nCr(;) a binom(;) vrací počet kombinací k-té třídy n-prvků bez opakování
 • funkce nPr(;) a permut(;) vrací počet variací k-té třídy n-prvků bez opakování
 • funkce ctof() konverze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita
 • funkce ftoc() konverze stupňů Fahrenheita na stupně Celsia
 • funkce angle(;) vrací čtyřkvadrantový úhel mezi průvodičem [x,y] a osou x
 • funkce phase() vrací fázový úhel komplexního čísla
 • funkce polar(m;arg) převod polárních souřadnic m,arg na komplexní číslo
 • funkce roundto(;) zaokrouhlí na počet cifer před nebo za desetinnou čárkou
 • funkce roundtoinf() zaokrouhlí směrem ke kladnému/zápornému nekonečnu
 • funkce sinc() definovaná vztahem sinc(x)=sin(x)/x, pro x=0 platí sinc(0)=1
 • funkce nand() negace bitového and, př.: nand(3;7) = -4
 • funkce impl() bitová implikace, př.: impl(3;7) = -1
 • funkce eqv() bitová ekvivalence, př.: eqv(3;7) = -5
 • kláv. zkratka Shift+Del pro vyjmutí řádku rozbalovacího seznamu vstupních polí
 • postfixy °,r,g pro symboly úhlových jednotek ve stupních, radiánech či gradech
 • opravena chyba projevující se, když ve vstupním poli se na začátek neprázdného řetězce vložil znak pro náhradu klávesové sekvence znaků
 • změna interpretace funkcí min(;) a max(;) v režimu cplx: nově se porovnávají moduly komplexních čísel jen tehdy, když je některá imaginární složka nenulová, v ostatních případech probíhá porovnání reálných čísel (reálných složek)
 • funkce frac(), trunc(), floor(), ceil() rozšířeny na obor komplexních čísel
 • funkce fix() synonymum funkce int(), tj. zaokrouhlení směrem k nule
 • funkce prime(), fact(), x!, not(), heaviside() pracují nyní i v režimu cplx (tj. s reálnou složkou argumentu)
 • funkce and(), or(), nor(), xor(), shl(), shr(), binom(), permut(), nCr(), nPr(), gcd(), lcm(), hypot(), angle() pracují nyní i v režimu cplx (tj. s reálnými složkami argumentů)

Nové funkce v předchozích třech verzích:

 • aliasy názvů funkcí rozšířeny dle značení v sw systémech Mathematica a Matlab
 • funkce complex(x,y) vrací komplexní číslo z=x+yi, kde Re(z)=x, Im(z)=y
 • funkce polar() konverze kartézského tvaru komplexního čísla do polárního tvaru
 • funkce cartes() konverze polárního tvaru komplexního čísla do kartézského tvaru
 • funkce isprime(x) testující, zda číslo x je prvočíslo (x je v rozsahu 1..10^8)
 • funkce prime(n) vrací n-té prvočíslo (n je v rozsahu 1..10^7)
 • funkce sec() vracející sekans reálného i komplexního argumentu
 • funkce csc() vracející kosekans reálného i komplexního argumentu
 • funkce sech() vracející hyperbolický sekans reálného i komplexního argumentu
 • funkce csch() vracející hyperbolický kosekans reálného i komplexního argumentu
 • funkce arcsec() vracející arkus sekans reálného i komplexního argumentu
 • funkce arccsc() vracející arkus kosekans reálného i komplexního argumentu
 • funkce argsech() vracející argument hyperbolického sekans
 • funkce argcsch() vracející argument hyperbolického kosekans
 • definiční obor funkcí arcsin(), arccos() v oboru komplexních čísel rozšířen na celou množinu komplexních čísel {C}
 • odstraněna chyba funkcí cot(), arccos() - vracely v oboru komplexních čísel znaménkově chybnou funkční hodnotu
 • odstraněna chyba funkce exp10() - vracela v oboru komplexních čísel chybnou funkční hodnotu
 • odstraněna chyba funkce hypot v oboru komplexních čísel
 • zaveden postfix ? (znak řecké abecedy pí), lze zadat jako sekvenci znaků pp, může se nacházet před postfixem imaginární jednotky např. 2?i
 • zaveden postfix ? (znak řecké abecedy mí), lze zadat jako sekvenci znaků uu, lze jej alternativně použít místo postfixu "u" a má shodný význam (1E-6), můžete psát 1?
 • abecední řazení seznamu fyzikálních konstant ve všech jazykových verzích
 • aktualizována německá jazyková verze a kompletní systém nápovědy v němčině
 • synonyma identifikátorů matematických funkcí dle následujícího přehledu: tg-tan, cotg-cot, arctg-arctan, arccotg-arccot, tgh-tanh, cotgh-coth, argsinh-arcsinh-arsinh, argcosh-arccosh-arcosh, argtgh-arctanh-artanh, argcotgh-arccoth-arcoth
 • lokalizace programové verze EMcalc Professional do němčiny
 • nová funkce gcd(a;b) vracející největší společný dělitel čísel a,b
 • nová funkce lcm(a;b) vracející nejmenší společný násobek čísel a,b
 • zpřesnění zobrazení celých čísel v rozsahu -9.22E18 .. +9.22E18, a to z 15 platných míst na 19 platných míst
 • změna implicitní barvy pozadí detailního grafu (bílá místo světle žluté) aby se správně zobrazovalo ohraničení výřezu pro zvětšení grafu metodou drag & drop
 • nová funkce img(x) vracející číselnou hodnotu imaginární složky komplexního čísla jako raálnou složku návratové hodnoty funkce img(x)
 • filtr souborů BIN a SYM pro načtení binárního formátu dat z programu NetCalc sloužícího pro výpočty síťové analýzy (Profi verze)
 • nový formulář Řešit rovnici pro řešení lineárních, kvadratických a kubických rovnic
 • nová funkce cubic(a,b,c,d,x1,x2,x3) pro řešení kubických rovnic v oboru reálných i komplexních čísel; funkce je dostupná při programování úloh BASIC
 • nová funkce quadratic(a,b,c,x1,x2) pro řešení kvadratických rovnic v oboru reálných i komplexních čísel; funkce je dostupná při programování úloh BASIC
 • nové klíčové slovo HALT interpretu BASIC
 • urychlem start a výrazně urychleno ukončování programu EMcalc
 • nový editor knihovny výrazů pro komfortní psaní strukturovaných úloh v Basicu, podporující automatické odsazování textu (AutoIndent)
 • barevné zvýraznění syntaktických prvků (klíčová slova, řetězce, komentáře atd.)
 • zrušení podpory indexového písma pro psaní horních a dolních indexů editoru poznámek
 • zvýraznění výběru úlohy v editačním režimu po ztrátě zaměření pro vstup z klávesnice
 • nové postfixy inženýrské číselné notace
  • y (yocto) 1y = 1E-24
  • z (zepto) 1z = 1E-21
  • a (atto) 1a = 1E-18
  • E (exa) 1E = 1E+18
  • Z (zeta) 1Z = 1E+21
  • Y (yotta) 1Y = 1E+24
 • plovoucí nápověda políčka postfixu inženýrské notace doplněna o název symbolu postfixu a číselnou hodnotu postfixu ve formě dekadického exponentu
 • zpřesnění hypertextových odkazů v systému nápovědy EMcalc
 • finanční formát zobrazení čísel na disleji s volitelným počtem desetinných míst a s oddělovači tisíců; tlačítko form přepíná mezi symboly norm-fix-sci-eng-fin
 • formát zobrazení numerických výsledků s oddělovači trojčíslí před i za desetinnou čárkou - nastavuje se v kontextovém menu displeje a na kartě Nastavení/Vzhled;
 • jednorázové zobrazení hodnoty displeje s oddělovači trojčíslí klepnutím myší na tlačítko Enter při současném přidržení klávesy Ctrl
 • jednorázové zobrazení hodnoty displeje v inženýrské postfixové notaci klepnutím myší na tlačítko Enter při současném přidržení klávesy Alt
 • jednorázové zobrazení hodnoty displeje v inženýrské postfixové notaci včetně oddělovačů trojčíslí klepnutím myší na tlačítko Enter při současném přidržení kláves Ctrl+Alt
 • klávesová zkratka Shift+Ctrl+Ins pro kopírování obsahu displeje do schránky jako formátovaný text s mezerami za každým trojčíslím nalevo i napravo od desetinné čárky
 • klávesová zkratka Shift+Ctrl+V pro vkládání obsahu schránky do vstupních řádků, přičemž se všechna x změní na hvězdičku. Příklad: z Vašeho textového editoru si zkopírujete text 2 x 3 + 5 přes schránku a vložíte jej do pole Výraz v EMcalcu pomocí klávesové zkratky. Konverzi x -> * zajistí EMcalc
 • přidána nabídka menu Analýza/Úrokový počet
 • formulář Seznam funkcí doplněn o funkce BINOM, CELL, DERIV, INTEGR, ZERO
 • příkaz MODE rozšířen o parametr VECT, aby bylo lze proměnné obsloužit jako vektory
 • Speciální formulář pro výpočty dní v intervalu mezi daty - počítá pracovní dni, svátky, fond pracovní doby - skvělá pomůcka
 • funkce binom(n;k) vracející hodnotu binomického koeficientu (kombinační číslo "n" nad "k"); algoritmus výpočtu je optimalizován pro vysokou rychlost
 • knihovna výrazů rozšířena o finanční matematiku - úrokový počet (jednoduché, složené a kombinované úročení)
 • postfix ! (vykřičník) funkce faktoriál přirozeného čísla (rozsah argumentu funkce faktoriál je v programu EMcalc dán intervalem 0..1754)
 • přidána nabídka "Vložit proměnnou" kontextového menu editoru vysvětlivek knihovny výrazů, která slouží ke vložení proměnné (např. Uab = 400) popřípadě ke vložení vektoru proměnné ve formátu vector = (2;5;7;8;11). Seznam proměnných musí být otevřený, vkládá se vybraná proměnná
 • automatické vytváření záložní kopie knihovny výrazů s příponou ".~exp".
 • řešení soustavy lineárních rovnic s reálnými koeficienty ve verzi Standard (PROFI verze řeší soustavy i s komplexními koeficienty)
 • rozšířená kontextová menu polí proměnných a okna Seznam proměnných pro import dat do vektoru proměnných (detailní graf, schránka Windows, soubory WAF osciloskopu HC3850) a export dat z vektoru proměnných do detailního grafu a schránky Windows
 • podpora metody drag & drop pro přenos dat ze sloupce tabulky statistiky do proměnné v hlavním aplikačním oknu (vytvoří se vektor proměnné)
 • určitý (Cauchy - Riemanův) integrál funkce více proměnných podle jedné proměnné v oboru reálných čísel
 • derivace funkce jedné proměnné, parciální derivace funkce více proměnných podle jedné proměnné v oboru reálných čísel
 • diskrétní Fourierova transformace až 2048 vzorků jedné periody neharmonického periodického signálu (rozklad na harmonické složky) - menu Analýza/Fourierova
 • derivace grafického průběhu datové řady (ve formuláři Graf datové řady upraveno tlačítko Přidat datovou řadu, které zobrazí nabídku Fourierova analýza)
 • spuštění uživatelsky programované úlohy (makra) klávesovou zkratkou F9 také z okna Historie výpočtů a z výstupního okna úlohy BASIC
 • formátovací specifikátor "type" rozšířen o parametr "x" pro formátování čísel v hexadecimálním tvaru
 • klávesová zkratka Shift+Alt+E nebo Shift+klepnutí myší na tlačítko Enter zobrazí výsledek na displeji v hexadecimálním tvaru i když není aktivní režim "hex"
 • vymazání obsahu okna historie výpočtů instrukcí "cls history"

EMcalc spojuje výhody komplexních programů pro speciální účely a jednoduchých snadno použitelných kalkulaček. Není třeba hledat jiný nástroj pro Vaše výpočty, EMcalc uspokojí široké spektrum uživatelů. Program má plnou podporu na Internetu a jeho budoucí vývoj řídí jeho uživatelé. Na adrese http://emdat.cz/emcalc/?section=recenze najdete recenze programu EMcalc, které Vám mohou pomoci při hledání vhodného software pro Vaše výpočty.

Pro náročné uživatele je dostupná i PROFI verze, která implementuje rozsáhlé funkce pro maticový počet a výpočty soustav lineárních rovnic v oboru reálných i komplexnich čísel.

Po 30 dnech (počítají se jen ty dny, kdy byl program skutečně spuštěn) je program poskytován jako freeware s omezenou množinou funkcí. Jinak se chová jako plná verze. Na omezení vás program upozorní při pokusu o zadání nedostupné funkce. V řadě případů tato verze plně postačuje pro běžné a nenáročné výpočty.
 • Licence

  Freeware pro nekomerční využití

 • Verze programu

  3.7.271

 • Poslední aktualizace od vývojáře

  20. 4. 2011

 • Počet stažení za měsíc

  0 ×

 • Velikost

  2,88 MB

 • Web programu

  www.emdat.cz

 • Potřeba instalace:

  Ano

 • Web autora

  EMdat

 • Operační systémy

  • Windows 95,
  • Windows 98,
  • Windows XP,
  • Windows 2000,
  • Windows Me,
  • Windows NT 4.0,
  • Windows Server 2003,
  • Windows Vista
 • Podporované jazyky

  • Angličtina
  • ,
  • Čeština
  • ,
  • Němčina
Zobrazit více
Download now Checked with antivirus s vylepšením od Download now Checked with antivirus

Aktualizace programu 20. 4. 2011 Antivirová kontrola 5. 5. 2021 3:54

Program pravděpodobně spustíte na tomto počítači

chci si vybrat jiné parametry

Sdílet program

Oznámit potíže s programem

Program nejde stáhnout, má chybný popis nebo víte o novější verzi? Dejte nám o tom vědět. Velice Děkujeme za Vaše podněty.

TIP: Stahují se vám programy pomalu? Změřte si rychlost svého internetového připojení.